logo10fejlec ok1

Közvetett vámkezelés

TÁJÉKOZTATÓ ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI SZABADFORGALOMBA BOCSÁTÁS

VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

Miért is szükséges a címben meghatározott ÁFA díjszabás nélküli vámkezelésről egyáltalán beszélni is egy Európai Uniós tagállamban? Azért, mert Magyarország az EU tagállamok közül egyedülállóan, a harmadik országos import vámkezeléseknél, a felmerült Általános Forgalmi Adót a szabadforgalomba bocsátás vámkezeléskor szabja ki és szedi be. Minden más tagállamban ezen adó – mint ahogy a nevében is benne van - az importált áru forgalomba hozatalakor kerül megfizetésre. Ebből kifolyólag több magyarországi gazdálkodó az általa importált árukat az EU más tagállamaiban vámkezeli, így import ÁFA kivetése nélkül kerül szabadforgalomba az EU területén a vámkezelt áru. Ezzel a tájékoztató anyaggal az a célunk, hogy a magyarországi cégek itthon, hazai környezetben,  elfogadható árakon, a jogszabályi feltételek betartásával, ÁFA kiszabása nélkül tudjanak vámkezelni.

A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén

közvetlen illetve közvetett vámjogi képviselő alkalmazását teszik lehetővé.

A közvetett vámjogi képviselet lényege, hogy a képviselő saját nevében, de egy másik személy érdekében jár el.

Közvetett vámjogi képviselet esetén a Customs & Nature Kft. saját nevében, de az importőr érdekében jár el, és a vonatkozó vámterhek megfizetése kapcsán az importőrrel egyetemleges

adóssá válik.

Az ÁFA Tv 145. § szerint:

145. §(1) Termék importja esetében az adót az importáló fizeti….

(2) Abban az esetben, ha a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, az adót a közvetett vámjogi képviselő fizeti.

(3) A 129. § megsértésével jogosulatlanul levont előzetesen felszámított adó megfizetéséért az importálóval együtt annak közvetett vámjogi képviselője egyetemlegesen felelős.

A kiemelt jogszabályi hely alapján az importőr gazdálkodó (megbízó) helyett a Közvetett vámjogi képviselő fizeti az import vámeljárás során felmerült adót.

Az ÁFA Tv 120. § értelmében:

120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

c) termék importjához kapcsolódóan

ca) maga vagy közvetett vámjogi képviselője megfizetett, illetőleg

cb) maga vagy közvetett vámjogi képviselője fizetendő adóként megállapított

Az importőr tehát a vámeljárás alkalmával alaphelyzetben jogosult lenne a közvetett képviselő által megfizetett / megállapított ÁFA levonására. Ezen levonási jog későbbiekben részletezett engedményezésével valósul meg az importőr számára az „ÁFA megfizetése nélküli” vámkezelés.

ÁFA TV 155 - 157 §:

155. § (1) Termék importja esetében az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre.

156. § (1) A 155. § (1) bekezdésétől eltérően – ide nem értve azokat az eseteket, amikor a vámtartozás a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 201. cikkében meghatározottaktól eltérően keletkezik – az adót önadózással állapítja meg az az adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) azt kérelmére a vámhatóság engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély megszerzéséhez a következő feltételek teljesülése szükséges:

a) a kérelmező belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akinek (amelynek) nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető; továbbá

c) a kérelmező a Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: Vámvégrehajtási-rendelet) 14a. cikke (1) bekezdés a)vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik (AEO engedély)

157. § Abban az esetben, ha a 156. § szerinti engedélyes egyúttal közvetett vámjogi képviselő is, jogosult az adót önadózással megállapítani arra a termékimportra is, amelyben az importáló megbízása alapján jár el, függetlenül attól, hogy az importáló maga a 156. § szerint engedélyes-e, vagy nem.

A fenti 120. §-ban megjelenő, cb) pontban részletezett adó megállapítási” lehetőség az idézett 156 -157. §-ok értelmében az önadózó engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők részére fennálló jogintézmény, melynek keretében a vámeljárás során az import ÁFA nem kerül kiszabásra, hanem annak rendezésére a közvetett vámjogi képviselő (Customs & Nature Kft.) ÁFA bevallásában nyílik lehetőség. Cégünk 2012 évben Engedélyezett Gazdálkodói Tanúsítványt (AEO engedély) szerzett, ami alapján jogosult az Önadózói engedély megszerzésére is. Ezen Önadózói engedélyt 2013 november végén kapta kézhez társaságunk, ennek birtokában jogosult az import ÁFA önadózóként, ÁFA bevallásban történő rendezésére.

Az ÁFA Tv 129. paragrafusa szerint:

129. § (1) Az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője gyakorolhatja a termék importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonását, ha

a) az importálót az adólevonási jog keletkezésekor és azt követően az adólevonási jog egyébként korlátozás nélkül megilleti, valamint

b) az a) pontban említett feltétel teljesüléséről az importáló nyilatkozik vámjogi képviselőjének.

(2) A közvetett vámjogi képviselő az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – abban az esetben gyakorolhatja, ha

a) személyes rendelkezésére áll az (1) bekezdés b) pontjában említett, nevére szóló nyilatkozat, valamint

b) belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely adólevonási jogát egyébként korlátozza.

(3) Abban az esetben, ha a közvetett vámjogi képviselő gyakorolja az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot, az importálónak a termék importjához kapcsolódó adólevonási joga elenyészik.

Az idézett 129§ alapján, az adó levonási jog közvetett vámjogi képviselő – Customs & Nature Kft. – által történő gyakorlásának feltétele az importőr kötött tartalmú nyilatkozata (lásd az oldal alján letölthető mellékletet).

A nyilatkozat minden esetben konkrét vámhatározathoz kötődik azokat vámkezelésenként egyedileg kell cégszerűen aláírni. Fontos megjegyezni, hogy az engedményező nyilatkozat kiadásával az adólevonási jog elenyészik, nem fordulhat elő tehát, hogy a közvetett vámjogi képviselő által rendezett ÁFA összeget az importőr is visszaigényelhető tételként szerepeltesse bevallásában.

A nyilatkozat kötelező tartalmaként hivatkozott teljes paragrafusokat (129, 130, 123, 124.) anyagunkban terjedelmük miatt nem szerepeltetjük, de felhívjuk szíves figyelmüket azok tanulmányozására.

A Customs & Nature Kft, mint közvetett vámjogi képviselő által, import ÁFA fizetés nélkül történő vámkezelés az alábbiak szerint teljesül:

1. Importőr közvetett vámjogi képviseletre vonatkozó Megbízási szerződést köt cégünkkel.

2. Importőr közvetett vámjogi képviseletre vonatkozó Eseti vámkezelési megbízást ad a Customs & Nature Kft-nek

2. Customs & Nature Kft a megbízás alapján a vámkezelést közvetett képviselőként elvégzi

3. Vámhatározat alapján importőr a vám összegét Customs & Nature Kft részére átutalja, aki azt a NAV import vám folyószámlájára utalja az összeget importőr nevében.

4. Vámhatározat számának ismeretében importőr nyilatkozatban engedményezi adó levonási jogát

5. A Customs & Nature Kft az import ÁFA összegét tárgyhavi ÁFA bevallásában rendezi

A közvetett vámjogi képviselettel megvalósuló „ÁFA mentes" vámkezelésekhez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

• Ügyfél tájékoztató közvetett képviseletre

• Megbízási szerződés közvetett képviseletre

• Nyilatkozat adólevonási jog engedményezéséről + Aláírási címpéldány másolat

• Eseti vámkezelési megbízás közvetett képviseletre


Amennyiben a tájékoztató kapcsán további információra lenne szükségük, kérem keressék cégünk ügyvezetőit:

Tóth János ( Tel.:+3630 5334712; Mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Tóthné Szűcs Kornélia ( Tel.:+3630 5334708; Mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Rólunk mondták...

"A  Customs & Nature Kft. –vel történő együttműködésünk már közel 10 éves múltra tekint vissza. Ez már önmagában is bizonyítja rátermettségüket. Olyannyira meg vagyunk elégedve a munkájukkal, hogy az elmúlt években fel sem merült a szolgáltató váltás gondolata.

Ajánlom mindenkinek, aki pontos, precíz, gyors és szakmailag hozzáértő vállalkozást keres a mindennapos vámügyei intézéséhez."
Mákos Zsolt
Customs Clearance
Rauch Hungária Kft.